Diskuzní téma: reference na stavební firmu? Máte někoho?

Autor: Beata
Popis: Dobrý den, nemáte někdo zkušenosti s touto stavební firmou? Escapa Group s.r.o. Jsou krátce na trhu ale s manželko jsme se na ní shodli co se týče ceny za domy ale hlavně mají dobrý program financování, program Jistota. http://www.escapagroup.cz Budeme vděční za jakoukoliv informaci.
Autor: josef f.
pátek, 19 říjen 22:02
a co reference na nejremeslnici.cz - to by vám mohlo pomoci Reagovat
Autor: Kopriva
neděle, 24 červenec 11:31
No tam jsem nic o domy-oldar nenašel, co to znamená, já jsem tu stránku nikdy nevyužil. Reagovat
Autor: strapek
úterý, 1 srpen 19:22
Aha uz jsem si vsiml Reagovat
Autor: Kolařík
čtvrtek, 17 srpen 17:56
dobrá je firma http://www.stavex.cz/drevostavby-na-klic-praha/ Reagovat
Autor: standa
pátek, 1 září 14:51
pekny a poučny katalog Reagovat
Autor: Cannondale
sobota, 24 září 20:46
PROSIMVÁS OD PANA HOLČÍKA SI NIKDO NENECHTE NIC DĚLAT, JE ZADLUŽENÝ, EXEKUCE A TAKY NEDĚLÁ ZEDNICKOU PRÁCI A HLAVNĚ UMÍ PĚKNĚ VYDÍRAT....... Reagovat
Autor: Radek
úterý, 1 listopad 22:03
Tak nám Aleš neboli Tomáš Holčík opět podvádí a okrádá další nevinné lidi, kteří si u něho nechali něco rekonstruovat nebo stavět. Opravdu ruce pryč od něho nebo vám zůstanu oči pro pláč a škoda ve statisících. Radek Hynšt Reagovat
Autor: strapek
úterý, 1 srpen 19:21
Dobrý den mužete mi doporučit dobrou firmu na dřevostavbu Reagovat
Autor: Kolařík
čtvrtek, 17 srpen 17:55
doporučuji firmu http://www.stavex.cz/drevostavby-na-klic-praha/ Reagovat
Autor: Zuzinaku
pátek, 4 listopad 16:28
Tak to mohu potvrdit! U nás pan Holčík ič:87095815 při rekonstrukci domu udělal doslova paseku - obral nás o peníze a zmizel. Jsme bez střechy a koupelny a máme dvě malé děti. Teď dělá na rozsáhlé rekonstrukci v obci Kokory. A my na další vlastní náklady opravujeme co pan Holčík po(s)...kazil... Reagovat
Autor: Zuzinaku
sobota, 5 listopad 16:51
Omyl - dělá na rekonstrukci v obci Rataje Reagovat
Autor: koko
středa, 15 únor 19:30
Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- 2. larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- 3. leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- 4. llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- 5. nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- 6. lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- 7. ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- 8. lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- 9. rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- 10. soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- 11. ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- 12. reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- 13. ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- 14. rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- 15. paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- 16. alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- 17. lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- 18. soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- 19. ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- 20. nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- 21. ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- 22. ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- 23. glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- 24. araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- 25. utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- 26. tylprolylglutamylaspartylvalylasp Reagovat
Autor: koko
středa, 15 únor 19:28
Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- 2. larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- 3. leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- 4. llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- 5. nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- 6. lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- 7. ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- 8. lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- 9. rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- 10. soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- 11. ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- 12. reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- 13. ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- 14. rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- 15. paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- 16. alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- 17. lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- 18. soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- 19. ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- 20. nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- 21. ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- 22. ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- 23. glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- 24. araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- 25. utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- 26. tylprolylglutamylaspartylvalylasp Reagovat
Autor: koko
středa, 15 únor 19:29
Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- 2. larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- 3. leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- 4. llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- 5. nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- 6. lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- 7. ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- 8. lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- 9. rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- 10. soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- 11. ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- 12. reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- 13. ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- 14. rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- 15. paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- 16. alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- 17. lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- 18. soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- 19. ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- 20. nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- 21. ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- 22. ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- 23. glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- 24. araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- 25. utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- 26. tylprolylglutamylaspartylvalylasp Reagovat
Autor: Pavel
čtvrtek, 31 srpen 17:14
Já sem byl spokojen s prací pana Holčíka nemám žádné velké výhrady práce trvala déle a byla dražší ale vše v pořádku a dokončeno. Reagovat
Autor: koko
středa, 15 únor 19:27
Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- 2. larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- 3. leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- 4. llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- 5. nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- 6. lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- 7. ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- 8. lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- 9. rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- 10. soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- 11. ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- 12. reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- 13. ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- 14. rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- 15. paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- 16. alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- 17. lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- 18. soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- 19. ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- 20. nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- 21. ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- 22. ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- 23. glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- 24. araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- 25. utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- 26. tylprolylglutamylaspartylvalylasp Reagovat
Autor: koko
středa, 15 únor 19:29
Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- 2. larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- 3. leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- 4. llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- 5. nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- 6. lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- 7. ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- 8. lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- 9. rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- 10. soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- 11. ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- 12. reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- 13. ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- 14. rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- 15. paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- 16. alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- 17. lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- 18. soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- 19. ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- 20. nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- 21. ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- 22. ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- 23. glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- 24. araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- 25. utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- 26. tylprolylglutamylaspartylvalylasp Reagovat
Autor: Radek5
neděle, 23 červenec 22:26
Zajímavý článek jsem teď našel - http://www.drevostavby-katalog.cz/c25-moderni-vzhled-vasi-firmy-i-kancelare/ Reagovat
Autor: věrka
pátek, 25 srpen 12:19
pěkný katalog dobrý typ :-) Reagovat
Autor: ivuska
úterý, 4 březen 10:08
Jaký postup navrhujete? Pan Holčík nemá vůbec nic, bydlí na městském úřadě a když jsme si na něj najali vymahače, tak nám vzkázal, ať na něj podáme žalobu k soudu. Jednalo se o nezaplacení faktury za provedené práce pro firmu Speed Consult s tím, že vše zapřel samozřejmě. Reagovat
Autor: radek H.
čtvrtek, 6 březen 10:03
kontaktujte me prosim emailu radek.hynst@seznam.cz Reagovat
Autor: OSVČ
čtvrtek, 17 srpen 17:53
Máte zkušenosti s tímto produktem Reagovat
Autor: Radek
úterý, 1 listopad 22:02
Tak nám Aleš neboli Tomáš Holčík opět podvádí a okrádá další nevinné lidi, kteří si u něho nechali něco rekonstruovat nebo stavět. Opravdu ruce pryč od něho nebo vám zůstanu oči pro pláč a škoda ve statisících. Radek Hynšt Reagovat
Autor: Franta
středa, 29 říjen 23:27
S touto firmou zkušenost nemám, ale teď se mi osvědčila projktantská firma www.prozi.cz. Tak kdyby někdo sháněl dobrý projekt... Reagovat
Autor: Hana Fibichova
neděle, 25 září 11:59
Domy oldar dávají možnost přizvat si vlastního projektanta, ale nevím, jestli se do v konečném důsledky neprodraží, když v podstatě stavíte se dvěma firmama... Reagovat
Autor: Renislav
neděle, 27 listopad 11:59
Tato možnost se využívá v několika případech: Mám známého - úspora. Mám speciální přání - originalita. Nevěřím nikomu jen svým lidem... Reagovat
Autor: Domy-oldar
úterý, 20 prosinec 07:29
A nebo kvůli tomotu: Nevybrali jste si z našeho katalogu nabízených rodinných domů? Ani u dřevostavby není nutné se omezovat pouze nabídkou katalogových rodinných domů. Ve spolupráci s našimi projektanty, popř. s vámi zvolenými projektanty, zajistíme návrh a realizaci dřevostavby rodinného domu zcela dle Vašich představ v jedinečném designu. Reagovat
Autor: koko
středa, 15 únor 19:32
Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- 2. larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- 3. leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- 4. llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- 5. nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- 6. lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- 7. ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- 8. lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- 9. rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- 10. soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- 11. ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- 12. reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- 13. ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- 14. rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- 15. paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- 16. alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- 17. lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- 18. soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- 19. ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- 20. nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- 21. ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- 22. ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- 23. glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- 24. araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- 25. utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- 26. tylprolylglutamylaspartylvalylasp Reagovat
Autor: Denisa
sobota, 30 květen 23:06
Dobrý den, nedávno jsme koupili pozemek a rádi bychom v dohledné době vytvořili projekt a co nejdříve začali se stavbou našeho nového domova, který si představujeme jako bungalov 5+1 s garáží, akorát ještě nejsme pevně rozhodnuti, jestli zděný nebo dřevostavbu, pořád řešíme výhody a nevýhody toho či onoho. Nemohli byste mi prosím na základě osobní zkušenosti doporučit nějakou spolehlivou a profesionální firmu, která se zabývá oběma typy staveb - jak zděnými, tak i dřevodomky? Předem děkuji a přeji hezký večer! Reagovat
Autor: Kamil_P
neděle, 31 květen 10:15
Dobry den Deniso, my jsme staveli s Domy Oldar a velka spokojenost. Nechavali jsme si od nich delat i projekt, nabizeli nam dokonce i pomoc s hypotekou, ale tu jsme nakonec nevyuzili. Volili jsme drevostavbu, chteli jsme se brzy stehovat, tlacil nas termin porodu manzelky:-) Reagovat
Autor: Pavlak
pondělí, 23 květen 18:29
Ahoj, taky jsme stavěly naše hnízdečko s domy-oldar. Akorát jsme nechaly dělat klasickou cihlu. Takže se týče referencí na stavební firmu mohu doporučit. Reagovat
Autor: zumari
středa, 3 srpen 14:11
Dobrý den, měla bych pár otázek na firmu Domy Oldar, nevadilo by Vám kdybych Vám napsala? Potřebuji nezávislou recenzi :-) děkuji HOrová zumari@seznam.cz Děkuji Reagovat
Autor: Anonym
čtvrtek, 25 srpen 18:41
Co znamená pomoc s hypotékou? To jako, že by s Vám financovali, nebo že by Vám doporučily tu "pravou" banku? Reagovat
Autor: Klikar
neděle, 30 říjen 11:49
Hypotéku si většinou děla každý sám, ale pokud by dělali s nějakou konkrétní bankou, mohlo by to třeba přinést lepší úrok, a tedy úspory. Reagovat
Autor: XXMoncaXX
úterý, 24 leden 10:29
Ono je toho trošku víc. Stačí se mrknout na jejich stránky: http://www.domy-oldar.cz/financovani. Reagovat
Autor: Lenka
pátek, 16 prosinec 17:23
Můžete mi napsat bližší informace o Domy Oldar?Děkuji Reagovat
Autor: XXMoncaXX
úterý, 24 leden 10:31
Leni, co by jsi si představovala pod pojmem bližší informace. Tady je toho napsaný docela dost a stránky taky nemají špatný, takže? Reagovat
Autor: LiborSuzuki
neděle, 31 květen 21:21
Zdravím, Domy Oldar máme taky vyzkoušené a taky můžu doporučit. Spolehlivá, profesionální firma. Reagovat
Autor: Monika
sobota, 25 červen 20:37
Ahoj Libore. Co znamená vyzkoušené? Mohl by jsi to trošku rozvést, alespoň třeba a druh samotné stavby? Reagovat
Autor: Rejhal
neděle, 24 červenec 12:08
No nahoře psal, že s nima stavěl, a že bylo všechno super a že platit ještě míň než bylo v plánu... Ale co kdy a jak jsem se taky nedozvěděl. Reagovat
Autor: Dotaz
pátek, 16 prosinec 07:26
Jsem trošku na rozpacích, pár lidí domy-oldar chválí, a vzápětí na ně někteří nadávají. Jak se má pak člověk rozhodnout? Reagovat
Autor: Kamil Stránský
pondělí, 19 prosinec 12:50
Rozhodně nevěř ničemu na podobných fórech, ani pozitivním ani negativním příspěvkům. Pokus se najít někoho, kdo s nimi OPRAVDU má postaveno a tam se ptej. Jinak to nemá smysl... Reagovat
Autor: XXMoncaXX
úterý, 24 leden 10:26
No já si myslím, že něčemu se věřit dá. Jen pozor na příspěvky typu: Jééé to je super firma atd. Reagovat
Autor: Hana Fibichova
neděle, 25 září 12:03
Tak tady jsou popsány hlavně domy-oldar, ale asi bych chtěla znát trošku více... Ty detaily chybí... 5+1 je docela slušný projekt, takže pokud Vám záleží třeba jen na cenně, tak si to porovnejte. U nich je rozdíl 200tisíc pro dřevostavbu... Reagovat
Autor: Kamil Stránský
pondělí, 19 prosinec 12:50
U menších staveb je rozdíl minimální, nicméně u zmíněné 5+1 to může být mnohem více než těch 200tisíc. Takže když chcete radit, tak se mrkněte na všechny jejich nabízené 5+1. Reagovat
Autor: Klikar
neděle, 30 říjen 11:51
Domy-oldar se zdají být v pohodě, osobně zkušenost nemám, ale podle toho co jsem četl a nejen tady tak vypadají dobře. Reagovat
Autor: Renislav
neděle, 27 listopad 12:02
Já znám taky jenom domy-oldar. Dělají obojí, tak jak se přejete a mají na stránkách docela dost informací. Jako cena, materiál, dokončené projekty atd. Reagovat
Autor: Denisa
neděle, 31 květen 22:01
Dobrý den, moc děkuji za tipy a informace. Mohla bych se ještě zeptat, jak dodržují rozpočty? A jestli vám na domečku třeba něco pokazili? Já jen ať vím, na co si kdyžtak dát pozor. Předem děkuji! Reagovat
Autor: RadekBecvar
neděle, 22 květen 16:50
Zdravím, já jsem na problém nenarazil. Rozpočet a plán výstavby dodržely. A vyšli i mi vstříc při realizaci projektu mimo katalogovou nabídku. Reagovat

Zadat novou reakci na téma:
captcha