300 000 - žádosti budou přijímany až od 9.12.2004 !

Vladimír Urbánek (Kurzy.cz), 8.12.2004
Podle sdělení pracovníků SFRB je zájem o zvýhodněné nízkoúročené půjčky do 300 000 velký.

Fond upozorňuje zájemce, že na internetových stránkách www.sfrb.cz je k dispozici formulář žádosti o poskytnutí úvěru včetně požadovaných příloh.

                                                                                             

Žádosti bude fond podle informací v tisku odvolávajících se na ministra Paroubka přijímat až od 10. nebo 13. prosince, ale na stránkách samotného SFRB je uvedeno datum zahájení přijímání žádostí jako 9.prosinec. Každopádně vše doručeno před těmito datumy bude vráceno a nebude na to brán zřetel.

Dvoustránková žádost požaduje základní osobní údaje obou manželů, jméno a kontakt na zaměstnavatele, měsíční příjmy a výdaje, odhadovanou cenu nemovitosti a čestné prohlášení o tom, že žadatel již nevlastní jinou nemovitost. U žadatelů z řad družtevníků je požadován příslib bytového družstva o převodu práv a smlouvu o převodu bytu. Při předkládání žádosti budou požadovány tyto přílohy:

- Potvrzení o výši čistého příjmu  za rok zpětně od data podání žádosti

- Přiznání k dani z příjmu fyzických osob
- Doklad o přiznání důchodu nebo rodičovského příspěvku pobíráte-li jej

- Příslib úvěru banky a stavební spořitelny, máte-li stavební spoření.

- Pravomocné stavební povolení, jde-li o výstavbu

- Kupní smlouvu, jde-li o pořízení bytu koupí

- Kupní smlouvu a kolaudační rozhodnutí, jde-li o koupi rodinného domu
- Příslib bytového družstva o převodu práv a povinností a užívacím právu

  k bytu včetně výše členského vkladu

- Smlouva o převodu družstevního bytu


Následuje text k žádosti stažený ze stránek SFRB

Dne 8.12.2004 bude ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 616/2004 Sb., podle něhož bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat mladým lidem nízkoúročené úvěry. Žádosti o úvěry bude Státní fond rozvoje bydlení přijímat od čtvrtka dne 9. prosince 2004. 

Dne 1.12.2004 vláda schválila nařízení, na základě kterého bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat mladým lidem nízkoúročené úvěry na pořízení bydlení. Schválením tohoto nařízení vlády byl splněn jeden z cílů vytyčených v Programovém prohlášení vlády. 

Státní fond rozvoje bydlení poskytne úvěr mladým lidem:  

a) žijícím v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedosáhne ještě 36 roku věku, přitom není rozhodující, který z manželů podá žádost o úvěr

b) samostatným osobám, které v roce podání žádosti nedosáhnou 36 roku věku, pokud trvale pečují nejméně o jedno nezletilé dítě. Může jít i o dítě osvojené.

Úvěr může být poskytnut do výše 300 tisíc , je splatný nejdéle do 20 let a úročí se dvěma procenty ročně. 

Na žádost příjemce úvěru může být počátek splácení jistiny úvěru odložen nejdéle na dobu deseti let ode dne, kdy bylo s čerpáním úvěru započato. Po dobu tohoto odkladu příjemce splácí pouze úrok. Celková doba splatnosti však nesmí překročit 20 let.

Ze  sociálních, rodinných a jiných závažných důvodů může Fond povolit přerušení splácení jistiny úvěru, nejdéle však na dobu dvou let. V takovém případě se doba splatnosti úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení.

Úvěr je možno využít k financování:

a) výstavby bytu podle zákona o vlastnictví bytů

b) výstavby bytu v rodinném domě

c) výstavby bytu formou změny stavby, kterou vznikne byt z prostorů původně kolaudovaných k jiným účelům než k bydlení

d) koupě bytu 

e) koupě rodinného domu s jedním bytem

f) úhrady za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu.

 

Velikost bytu nebo rodinného domu není limitována.

V případě, že byt je pořizován výstavbou, bude v případě narození dítěte v době po uzavření úvěrové smlouvy nesplacená část jistiny úvěru snížena o 30 tis. za každé narozené dítě (nebo osvojené). 

 Úvěr nelze poskytnout:

a) je-li žadatel, jeho manžel nebo manželka vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu,

b) téže osobě opakovaně

c) na výstavbu nebo pořízení bytu, na který byl úvěr Státním fondem rozvoje bydlení již poskytnut.

 

Nařízení vlády nabude účinnosti teprve dnem vydání ve Sbírce zákonů, tj. dne 8.12.2004. A hned následujícího dne, tedy dne 9.12.2004 lze již podat nebo poštou zaslat žádost o poskytnutí úvěru.

Před tímto datem Fond nemůže žádosti přijímat!!!!

Formuláře žádosti budou žadatelům k dispozici na pracovištích Fondu, na Ministerstvu pro místní rozvoj a na pobočkách hypotečních bank a stavebních spořitelen. Žadatelé mohou také využít formulář žádosti uveřejněného níže na těchto stránkách.

Vyplněné žádosti doložené přílohami lze zasílat poštou na adresy:

110 00 Praha 1,  Dlouhá 13

771 00  Olomouc, Dolní náměstí 9.

 

Upozornění pro žadatele:

Žádosti je samozřejmě možné podávat osobně na pracovištích Fondu. Doporučujeme však žadatelům, aby žádost zaslali poštou. Budou poté písemně vyzváni k případnému doplnění potřebných podkladů. Teprve k vlastnímu projednání a uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru budou pozváni k osobnímu jednání.

Žádosti zaslané před účinností nařízení vlády budou žadatelům vráceny !!!

 ŽÁDOST

 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 616/2004 Sb.

Potvrzení o příjmu
Názory na článek  300 000 - žádosti budou přijímany až od 9.12.2004 !
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Financování bydlení