MF - upřesnění ke snížené DPH pro sociální bydlení


Budoucí obsah pojmu „sociální bydlení“ ve vztahu k možné snížené sazbě daně z přidané hodnoty od roku 2008

 

 

Vláda projednala dne 15. února 2006 postup pro případ, že České republice nebude prodloužena plošná výjimka udělená do konce roku 2007 na možnost uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty pro veškeré stavební práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami bytového fondu. Pokud nedojde k prodloužení výjimky, bude od 1.1. 2008 možné využít sníženou sazbu daně jen pro tzv. „sociální bydlení“.

Ve stávajícím znění zákona o dani z přidané hodnoty je sociální bydlení definováno v příloze č. 2 s tím, že se stavbami pro sociální bydlení rozumí domovy důchodců, dětské domovy, ústavy sociální péče a podobná zařízení určená pro trvalé nebo přechodné ubytování oprávněných osob.  

 

Možnost aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u dodání, výstavby, renovace a přestavby obydlí v rámci sociální politiky dává členským zemím příloha H Šesté směrnice EHS. S platností od 1.1.2008 bude proto nutné definovat sociální bydlení tak, aby se nejednalo pouze o úzké vymezení na zařízení sociální péče, jako je tomu ve stávajícím znění zákona.

 

Do konce srpna bude proto vládě předložen návrh, který bude přesně technicky i právně vymezovat pojem „sociální bydlení“ pro možnost uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty. 

Poté, co vláda tento návrh projedná, bude definice „sociálního bydlení“ zapracována do návrhu novely zákona o dani z přidané hodnoty. Novela zákona o DPH má být předložena do 30.11.2006.

 

Podkladem pro budoucí přípravu definice „sociálního bydlení“, na níž se budou podílet, kromě kompetenčně odpovědného Ministerstva financí i Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí, bylo jednání vlády dne 15. února 2006. Na tomto jednání se členové vlády shodli, že východiskem pro přesné definování „sociálního bydlení“ pro budoucí účely snížené sazby DPH budou tři následující okruhy bydlení:

 

1.  Stavby sloužící k ubytování osob ohrožených sociálním vyloučením – což mohou být například týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, noclehárny, terapeutické komunity, centra sociálně rehabilitačních služeb apod.

 

2.  Nájemní byty pořízené z veřejných prostředků nebo s jejich přímou podporou – což mohou být například tyto typy nájemních bytů:

·                     Byty s jednoznačným sociálním určením - nájemní byty stavěné obcemi se státní dotací podle některého z dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj nebo Státního fondu rozvoje bydlení - podprogram „Podpora výstavby podporovaných bytů“ a výstavba podle podmínek nařízení vlády č. 146/2003 Sb.. Jedná se o obecní nájemní byty určené pro příjmově vymezené osoby, chráněné byty pro osoby se sníženou soběstačností (domy s pečovatelskou službou), vstupní byty a byty na půl cesty. Jedná se o nájemní byty určené pro cílovou skupinu osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.

·                     Družstevní nájemní byty postavené se státní podporou z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení podle podmínek stanovených zákonem č. 378/2005 Sb. a nařízením vlády č. 465/2005 Sb. Tyto byty nejsou explicitně určeny pro sociálně definovanou cílovou skupinu; nicméně z „nastavení“ podmínek je zřejmé, že jde o nájemní byty pro cílovou skupinu osob se středními příjmy, které „nedosáhnou“ na vlastnické bydlení, ale které jsou schopny se na řešení své bytové potřeby částečně podílet.

·                     Nájemní byty postavené soukromými investory a pronajímané po stanovenou dobu příjmově vymezeným osobám – podle podmínek připravovaného nařízení vlády, které bude vládě, podle Plánu legislativních prací vlády, předloženo v dubnu 2006. Bude se jednat o nájemní byty s jednoznačně příjmově vymezenou cílovou skupinou (na rozdíl od „trvale“ nájemních bytů se státní dotací to budou „dočasně“ nájemní byty – po stanovenou dobu např. 10 let).

·                     Nájemní byty postavené obcí, popř. krajem, bez podpory státu a pronajímané vymezeným skupinám osob.

 

3.  Ostatní byty a rodinné domky, pokud celková podlahová plocha bytů nepřesáhne stanovený limit – což by mohly být např. rodinné domky do 150 m2 a byty do 90 m2.

 

Možnost uplatnění snížené sazby daně by se týkala také převodů staveb, vymezených pod pojmem sociální bydlení, napři při prodeji nově postavených bytů. 

 

Česká republika bude dále žádat o možnost uplatňovat sníženou sazbu DPH na tři plnění uvedená v příloze K Šesté směrnice tak, aby bylo možno uplatňovat sníženou sazbu DPH rovněž na renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů. Za těchto okolností by bylo možno uplatňovat na tato plnění sníženou sazbu DPH do konce roku 2010, kdy se předpokládá ukončení platnosti přílohy K Šesté směrnice. 

 

Zdroj TZ MF ČRSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Bydlení rubrika