Hasiči se důrazně ptají: Máte vyčištěný komín?

Začátek topné sezóny se blíží a s ním i oprávněná otázka hasičů: Máte vyčištěný komín? Jejich dotaz je více než oprávněný, každoročně totiž likvidují zvýšený počet požárů způsobených komíny, kouřovody nebo jinými spotřebiči paliv.

Hasiči důrazně upozorňují na včasnou a důslednou údržby komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Údržbu spalinových cest by lidé neměli podceňovat. Při samotném užívání spotřebičů paliv a provozu spalinových cest je dobré se řídit následujícími bezpečnostními zásadami:

Správně umístit
Podle druhu prostoru, resp. v závislosti na charakteristice prostředí, ve kterém má být spotřebič umístěn, je nutné správně zvolit i jeho druh. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodné.

Odborně připojit
Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.) Správné připojení bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí.

Zajistit dostatečný přívod vzduchu
Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, případně stanovení dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické, či projektové dokumentace.

Správně odvést spaliny
Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru - většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.

Dodržovat předepsané palivo
Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada často porušována.

Zachovávat bezpečné vzdálenosti
Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla. Neurčí-li výrobce tyto vzdálenosti, jsou všeobecně určeny v příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a v ČSN 06 1008.

Používat nehořlavé a izolační podložky a podlahy
Uplatňují se zejména na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých zbytků hořících částí paliva. Jejich rozměry, resp. velikosti přesahů od stěn topidel, jsou rovněž určeny v ČSN 061008.

Dodržovat návody k obsluze
Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace respektovat.

Neupravovat schválená topidla
Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné "domácí" úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.

Pravidelně čištit, kontrolovat a revidovat komíny, kouřovody a spotřebiče paliv
Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovaní nařízení je v současné době povinností každého uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární ochraně. Komíny, popř. i jíná vyústění spalin, které čištění nebo jinou údržbu nevyžadují, se doporučuje rovněž občas prohlédnou a překontrolovat.

Každá fyzická osoba si musí počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulací s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína, provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Technika