Urážka na cti nebo pomluva na internetu – víte, jak se jim můžete bránit?

Pomluvy jsou mezi lidmi časté, ale teprve sociální sítě, diskuse, blogy a internet všeobecně umožnil jejich šíření raketovou rychlostí. Lidé se často domnívají, že mohou své názory rozhlašovat zcela beztrestně, ale neuvědomují si, že se může svoboda slova dostat do střetu s ochranou osobnosti. Rozhodně se v takovém případě nebojte bránit. Kromě omluvy můžete získat také odškodné za způsobenou újmu. Osobě šířící pomluvu mohou v krajním případě dokonce hrozit až dva roky za mřížemi.

Internet je skvělý pro šíření informací, jelikož umožňuje oslovit mnoho lidí s minimálními náklady. Stejně dobře jako slouží k šíření užitečných informací, však také může sloužit k šíření výroků, které někoho neprávem poškozují. Pokud k něčemu takovému dojde, ten, kdo je terčem, často neví, zda si to musí nechat líbit a jak se případně bránit.

Může o mě na internetu každý říkat, co chce?

Jednoduše nemůže. Nepravdy nebo urážky jsou často schovávány za princip svobody projevu. Vedle něj však existuje také neméně významný ústavní princip, a to právo na ochranu osobnosti. To zahrnuje ochranu důstojnosti, jména, vážnosti a cti člověka.

V případech, kdy vás nějaká zveřejněná informace poškozuje, půjde často o střet práva na ochranu osobnosti a práva na svobodu projevu. Svoboda projevu samozřejmě zaručuje možnost zveřejňovat pravdivé informace a dělat úsudky. Nepravdy a hanlivé výroky však rozhodně právní ochranu nemají a bude se na ně naopak vztahovat právo na ochranu osobnosti.

Je tedy obrana proti výrokům na internetu stejná, jako když o mně vyjde nepravdivý článek v novinách?

Ne tak úplně. Na sdělení na internetu, včetně článků na zpravodajských serverech, se nevztahuje tiskový zákon. Ten dopadá pouze na tištěná média. Není tedy možné využít nástrojů, které tento zákon nabízí, zejména tzv. práva na odpověď a práva na další sdělení. Tyto nástroje jsou ale stejně značně formalizované, a i při obraně vůči výrokům v novinách nebývají vždy efektivní.

Na druhé straně lze v prostředí internetu využít možnosti, které naopak nedopadají na tištěná média. Jde jednak o vlastní pravidla poskytovatelů některých služeb, typicky sociálních sítí nebo zpravodajských serverů, a jednak o možnosti, které vyplývají ze zákona o některých službách informační společnosti.

Rozdíl je také v tom, že článek v tisku je zachycený na papíře a nemůže být tedy jednoduše upravený nebo stažený.

Co mám tedy dělat, pokud se cítím dotčen výrokem na internetu?

Nejprve dostatečně zdokladujete zveřejnění poškozujícího výroku. Jednoduchou variantou je stažení konkrétní internetové stránky, pořízení snímku obrazovky (screenshot) nebo její vyfocení. V závažnějších případech je dobré navštívit notáře a nechat sepsat notářský zápis, který prokazatelně zachytí znění výroku a jeho umístění.

A jaké mám potom možnosti obrany?

1. Postup podle interních pravidel webu

Některé weby vytvářejí vlastní regulaci: sociální sítě mají svá pravidla pro zveřejňování příspěvků, seriózní zpravodajské weby mívají etické kodexy, některá diskusní fóra mohou mít zásady komunity atd. Vznesení požadavku na odstranění závadného příspěvku podle interních pravidel bývá nejjednodušší možností, a proto by to měl být typicky první krok.

Přestože se jedná o možnost, které bývá nejjednodušší, neznamená to, že její využití je vždy zcela snadné. U některých webů se například nahlašování závadných příspěvků provádí přes uživatelsky poměrně nepřívětivé formuláře. Jedna z největších sociálních sítí Facebook má zase svoji zákaznickou podporu pro ČR v Indii, takže při telefonickém kontaktu může být problém v komunikaci se zaměstnanci callcentra, kteří nemají vždy nejlepší angličtinu.

Samotné vznesení požadavku na odstranění příspěvku podle interních pravidel také ještě neznamená, že příspěvek bude skutečně odstraněn. Přestože se tedy jedná o první a nejjednodušší možnost, nemusí být vždy úplně efektivní.

2. Výzva provozovateli serveru

Další možností je postupovat podle zákona o některých službách informační společnosti. V tomto případě musíte vyzvat provozovatele serveru, kde je závadná informace uveřejněna, k jejímu odstranění nebo znepřístupnění. Výzva by měla být písemná a co nejkonkrétnější.

Adresáta výzvy, tj. provozovatele serveru, můžete najít na webových stránkách správců domén, pro doménu .CZ je to například nic.cz. V případě, že se provozovatel rozhodne nic nedělat a informace je skutečně protiprávní, stává se provozovatel odpovědný spolu s autorem informace. To bývá pro provozovatele serverů často důvodem, aby závadnou informaci raději odstranili, než aby riskovali vlastní odpovědnost.

3. Civilní žaloba

Obrana je možná také v občanskoprávním řízení prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti. V žalobě můžete požadovat, aby šiřitel informací od svého jednání upustil a závadné informace odstranil. Můžete také požadovat omluvu a v závažnějších případech i finanční kompenzaci.

Pokud budete požadovat peněžitou kompenzaci, připravte se na povinnost uhradit soudní poplatek. Ten činí 2 000 u kompenzace do 200 000 , u vyšších částek 1 % z požadované částky.

Před samotným podáním žaloby je nejprve potřeba autora závadné informace vyzvat, aby od svého jednání upustil, případně se omluvil nebo poskytl finanční náhradu. Bez tohoto kroku by vám i v případě úspěchu soud pravděpodobně nepřiznal náhrada nákladů řízení.

4. Správní řízení

Šíření nepravdivých informací o jiných lidech může být také přestupkem. Konkrétně se přestupku dopustí ten, kdo někoho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 10 000 .

Jako poškozený máte nárok na náhradu škody (tzn. majetkové újmy). Ta však v případě pomluv a urážek vznikat typicky nebude. Náhradu nemajetkové újmy ve formě peněžní kompenzace ani ve formě omluvy naopak nárokovat nelze.

Možný přestupek se ohlašuje místně příslušnému obecnímu úřadu, případně policii. Pokud jej nahlásíte, máte jako oznamovatel právo na vyrozumění o provedených opatřeních. Vyrozumění byste měli obdržet do 30 dnů.

5. Trestní řízení

V případech nejzávažnějších pomluv lze věc řešit i trestním oznámením. Trestného činu pomluvy se přitom dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Když se tohoto dopustí pachatel prostřednictvím internetu, jedná se o přitěžující okolnost a může být odsouzen k trestu odnětí svobody až na 2 roky.

Trestní oznámení můžete podat na policii nebo na státním zastupitelství. Jako poškozený můžete v trestním oznámení požádat, aby vás orgány činné v trestním řízení vyrozuměly o učiněných krocích. Můžete také požadovat finanční náhradu. Omluvu ale po autorovi pomluvy v trestním řízení požadovat nemůžete.

Mají uvedené kroky nějaké nevýhody nebo rizika?

Prakticky žádná rizika nejsou spojena s postupem podle interních pravidel webu, výzvou provozovateli serveru ani s výzvou samotnému autorovi. Nevýhodou těchto možností je však často jejich nízká účinnost.

Soudní spor vás může dostat k výsledku, kterého chce většina dotčených dosáhnout, tedy k omluvě a peněžité náhradě. Cesta k tomuto výsledku však bývá poměrně dlouhá a může stát i značné úsilí. V případě neúspěchu navíc bude stát i peníze za náhradu nákladů protistrany.

Ve správním řízení patrně nezískáte to, po čem toužíte, protože nelze žádat omluvu nebo peněžitou náhradu za nemajetkovou újmu. Ale pokud vám jde jen o potrestání šiřitele závadné informace, lze tento postup využít. Rizikem je postih za křivé obvinění z přestupku, pokud by se oznámení nezakládalo na pravdě.

Trestní řízení vám může přinést peněžitou náhradu, ale omluvy se v něm také nedomůžete. Nevýhodou je, že jako poškozený nemáte nad trestním řízením kontrolu. Jakmile je trestní oznámení jednou podané, nelze jej vzít zpět. Rizikem je také možnost postihu oznamovatele za křivé obvinění, pokud by trestní oznámení pro pomluvu bylo podáno neoprávněně.

Co doporučit na závěr?

Pokud o vás na internetu někdo šíří informace, které se vás dotýkají, měli byste se rozhodnout, zda a případně jakým způsobem se budete bránit. Přitom je nutné vzít v úvahu také rizika spojená s případnými kroky, abyste nakonec nebyli postiženi vy namísto osoby, která o vás závadné informace rozšiřovala. Často je na místě také porada s advokátem, který se věnuje této oblasti, jelikož dokáže odhadnout šance na úspěch a zvolit nejlepší kombinaci kroků.

FFK Legal

FFK Legal je inovativní advokátní kancelář, která se zaměřuje na každodenní i specializované poradenství, zejména v oblasti nemovitostí, stavebnictví, zdravotnictví a e-commerce.
Její řešení jsou založená na znalosti klienta a zasazená do souvislostí. Řídí se totiž zásadou, že připravit právní řešení bez souvislostí je stejné jako obléknout se, aniž byste věděli, jestli je venku –20 nebo +30 stupňů. Můžete vyladit detaily, ale je velká pravděpodobnost, že výsledek nebude fungovat.

Více informací najdete na: www.ffk-legal.czNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tipy a triky