V Plzeňském kraji bylo nejvíce zahájených bytů v rámci ČR

ČSÚ, 11.6.2021
 

Počet dokončených bytů v Plzeňském kraji převýšil počet zahájených bytů v roce 2020. V mezikrajském porovnání se region s poklesem o 6,8 % zařadil na sedmé místo, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Olomouckém kraji. Mezi okresy bylo nejvíce bytů dokončeno v Plzni-městě, přesto nejvyšší meziroční nárůst byl na Rokycansku. U zahájených bytů byl nejvyšší počet, tak i meziroční nárůst, v okrese Plzeň-město. Nárůst počtu zahájených bytů byl zaznamenán jen v 5 ze 14 krajů a právě Plzeňský region se zařadil na první místo.

Na základě zjištěných údajů byla v Plzeňském kraji zahájena výstavba 2 740 bytů, z nichž nová výstavba činila 90,9 %, a 9,1 % připadlo na změny bytů již dokončených staveb. Stejně jako v předchozím roce se jednalo o pátou nejvyšší hodnotu v České republice. Podíl Plzeňského kraje na všech zahájených bytech v ČR dosahoval 7,8 %. Nejvyšší hodnota počtu zahájených bytů byla mapována v krajích Středočeském (5 823), Jihomoravském (4 942) a Hl. městě Praha (4 335), což v podstatě odpovídá atraktivitě a poptávce obyvatel. Naopak nejméně bytů bylo zahájeno v kraji Karlovarském (726). Plzeňském kraji došlo v roce 2020 k razantnímu navýšení zahájených bytů v bytových domech a tím k vyrovnání podílu mezi zahájenou výstavbou bytů v bytových (45,0 %) a rodinných (44,9 %) domech. Zatímco v roce 2019 činil počet zahájených bytů v bytových domech 578, v nadcházejícím roce byl zaznamenán nárůst o 113,3 % na celkových 1 233 bytů. Nepatrný podíl tvořily zahájené byty v nebytových budovách, celkem to bylo 59 bytů.

 

 

Meziročně došlo v rámci Plzeňského kraje k nárůstu počtu zahájených bytů o 584. Hlavní podíl na tomto navýšení nese především zahájení výstavby v okrese Plzeň-město (1 257 bytů), které činilo oproti předchozímu roku navýšení o 126,5 %. Další nárůst byl zaznamenán oproti předcházejícímu roku v okresech Klatovy (o 63,6 %) a Tachov (o 11,0 %). Naopak k poklesu došlo v okresech Domažlice (o 28,3 %), Plzeň-sever a Rokycany (shodně o 21,9 %). Přestože v okrese Plzeň-sever byl zjištěn propad zahájených bytů oproti roku 2019, celkově se umístil na druhém místě s počtem 435 zahájených bytů. Třetí místo obsadil okres Klatovy s 270 zahájenými byty.

Výstavba bytů v rodinných domech dominovala v okrese Plzeň-sever, kde byla v roce 2020 zahájena výstavba 312 bytů tohoto typu, což byl největší počet v kraji. Druhým okresem s nejvíce zahájenými byty v rodinných domech se stal okres Plzeň-město (205 bytů). Největší výstavba bytů v bytových domech byla zaznamenána v okrese Plzeň-město (977 bytů), kde došlo více než k trojnásobnému navýšení počtu zahájených bytů ve srovnání s rokem 2019. Z meziokresního srovnání je zřejmé, že se zahájilo nejméně bytů v bytových domech v okresech Rokycany (4 byty) a Tachov (24 bytů), v okrese Domažlice dokonce nebyla zahájena výstavba žádného bytového domu.

K nárůstu zahájené bytové výstavby došlo pouze u 5 ze 14 krajů České republiky. K meziročnímu procentuálnímu navýšení (o 27,1 %, tj. o 584 bytů) došlo právě v Plzeňském kraji, který se tak dostal na první místo. Na druhém místě s nejvyšším meziročním nárůstem zahájených bytů se umístil kraj Jihočeský (o 17,9 %), na třetím místě kraj Ústecký (o 9,4 %), následovaly kraje Pardubický (o 7,6 %) a Jihomoravský (o 1,9 %). V ostatních krajích zahájená výstavba meziročně klesla, nejvíce v Libereckém kraji (o 36,6 %), Hl. městě Praze (o 33,2 %) a na Karlovarsku (o 23,3 %). Podíl zahájených bytů v bytových domech byl vyšší pouze v pěti okresech celé České republiky - Hl. město Praha, Plzeň-město, Sokolov, Olomouc a Brno-město.

 

 

Dokončená výstavba v Plzeňském kraji se v mezikrajském porovnání s poklesem o 6,8 % zařadila na sedmé místo. Pouze ve třech krajích byl mapován v porovnání s předchozím rokem nárůst počtu dokončených bytů, a to v Olomouckém (o 11,5 %), Moravskoslezském (o 11,3 %) a Vysočina (o 4,9 %). V ostatních krajích ČR došlo k poklesu dokončených bytů, nejrazantnější propad byl zaznamenán v krajích Jihočeském (o 25,2 %) a Karlovarském (o 19,6 %). V regionu došlo k nejvyššímu meziročnímu nárůstu na Rokycansku (o 90,8 %), další nárůst byl zaznamenán už jen v okrese Plzeň-město (o 2,1 %). V ostatních okresech došlo k poklesu počtu dokončených bytů, kdy se největší pokles projevil na Tachovsku (o 36,4 %), Plzni-jihu (o 29,8 %) a Klatovsku (o 29,5 %).

 

 

Celkem byla v Plzeňském krajiroce 2020 dokončena výstavba 2 506 bytů, jedná se o pátý nejvyšší počet v České republice. Zároveň se tak kraj podílel 7,3 % na celkové dokončené výstavbě v republice, která činila 34 412 bytů. Nejvíce bytů, konkrétně 50,5 %, bylo v Plzeňském kraji dokončeno v rodinných domech. Při zaměření na podrobnější regionální členění se nejvyšší hodnoty počtu dokončených bytů v rodinných i bytových domech vyskytovaly v okrese Plzeň-město (1 192), nejméně (149) jich pak bylo dokončeno na Domažlicku. Růst byl zaznamenán pouze ve 2 regionech ze 7 v kraji.

Plzeňském kraji bylo dokončeno více bytů v rodinných než v bytových domech (o 210 bytů). Zatímco stav dokončených bytů v rodinných domech zůstal oproti předchozímu roku téměř neměnný (nárůst o 1 byt), počet dokončených bytů v bytových domech poklesl (o 6,6 % proti roku 2019, tj. o 75 bytů). Mezi okresy došlo k poklesu dokončených bytů v rodinných domech pouze na Klatovsku a Plzni-městě, v ostatních okresech byl zaznamenán nárůst. K nejrazantnějšímu navýšení došlo na Rokycansku, a to o 25,5 %. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Plzeň-sever (289), dále pak v okrese Plzeň-město (272). Co do počtu dokončených bytů v bytových domech dominoval okres Plzeň-město (868), druhou příčku obsadil okres Plzeň-sever se 122 dokončenými byty v bytových domech. Právě v těchto dvou okresech a na Rokycansku byl zaznamenán nárůst, v ostatních okresech došlo k poklesu, na Domažlicku dokonce nebyl dokončen žádný byt v bytovém domě. Propad byl patrný také u dokončených bytů v nebytových budovách, kde došlo v roce 2020 k meziročnímu poklesu z 29 na pouhých 19 dokončených bytů v nebytových budovách v Plzeňském kraji.

Také v mezikrajském porovnání můžeme sledovat vyšší podíl dokončených bytů v rodinných než v bytových domech až na Hl. město Prahu, kde byl na konci roku 2020 počet dokončených bytů v bytových domech dokonce více než šestkrát vyšší než v rodinných. Téměř vyrovnané bylo množství dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Olomouckém kraji (o 12 bytů více v rodinných domech), v Plzeňském bylo o 210 bytů více v rodinných domech, v ostatních krajích byl již rozdíl v počtu dokončených bytů v rodinných a bytových domech značný. Dokončenými byty v rodinných domech dominoval kraj Středočeský (5 024), druhé místo obsadil kraj Jihomoravský (2 324). Naopak dokončenými byty v bytových domech několikanásobně převyšovala nad ostatními kraji Praha.

Celorepublikově došlo k velmi mírnému navýšení dokončených bytů v rodinných domech (o pouhých 11 bytů oproti roku 2019) a k poklesu dokončených bytů v bytových domech, a to o 14,3 %. Při posuzování struktury dokončených bytů v okresech je zřejmé, že pouze v pěti okresech je vyšší podíl dokončených bytů v bytových domech - Hl. město Praha, Plzeň-město, Brno-město, Olomouc a Prostějov. V ostatních okresech byl větší podíl dokončených bytů v rodinných domech.

 

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Petra Fujová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 121
E-mail: 
petra.fujova@czso.cz

 

Přílohy

 

11. 6. 2021

Bytová výstavba v Plzeňském kraji v roce 2020

Počet dokončených bytů v Plzeňském kraji převýšil počet zahájených bytů v roce 2020. V mezikrajském porovnání se region s poklesem o 6,8 % zařadil na sedmé místo, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Olomouckém kraji. Mezi okresy bylo nejvíce bytů dokončeno v Plzni-městě, přesto nejvyšší meziroční nárůst byl na Rokycansku. U zahájených bytů byl nejvyšší počet, tak i meziroční nárůst, v okrese Plzeň-město. Nárůst počtu zahájených bytů byl zaznamenán jen v 5 ze 14 krajů a právě Plzeňský region se zařadil na první místo.

 

Na základě zjištěných údajů byla v Plzeňském kraji zahájena výstavba 2 740 bytů, z nichž nová výstavba činila 90,9 %, a 9,1 % připadlo na změny bytů již dokončených staveb. Stejně jako v předchozím roce se jednalo o pátou nejvyšší hodnotu v České republice. Podíl Plzeňského kraje na všech zahájených bytech v ČR dosahoval 7,8 %. Nejvyšší hodnota počtu zahájených bytů byla mapována v krajích Středočeském (5 823), Jihomoravském (4 942) a Hl. městě Praha (4 335), což v podstatě odpovídá atraktivitě a poptávce obyvatel. Naopak nejméně bytů bylo zahájeno v kraji Karlovarském (726). V Plzeňském kraji došlo v roce 2020 k razantnímu navýšení zahájených bytů v bytových domech a tím k vyrovnání podílu mezi zahájenou výstavbou bytů v bytových (45,0 %) a rodinných (44,9 %) domech. Zatímco v roce 2019 činil počet zahájených bytů v bytových domech 578, v nadcházejícím roce byl zaznamenán nárůst o 113,3 % na celkových 1 233 bytů. Nepatrný podíl tvořily zahájené byty v nebytových budovách, celkem to bylo 59 bytů.

 

 

Vývoj počtu zahájených bytů v Plzeňském kraji v letech 2010–2020

 

Meziročně došlo v rámci Plzeňského kraje k nárůstu počtu zahájených bytů o 584. Hlavní podíl na tomto navýšení nese především zahájení výstavby v okrese Plzeň-město (1 257 bytů), které činilo oproti předchozímu roku navýšení o 126,5 %. Další nárůst byl zaznamenán oproti předcházejícímu roku v okresech Klatovy (o 63,6 %) a Tachov (o 11,0 %). Naopak k poklesu došlo v okresech Domažlice (o 28,3 %), Plzeň-sever a Rokycany (shodně o 21,9 %). Přestože v okrese Plzeň-sever byl zjištěn propad zahájených bytů oproti roku 2019, celkově se umístil na druhém místě s počtem 435 zahájených bytů. Třetí místo obsadil okres Klatovy s 270 zahájenými byty.

 

Výstavba bytů v rodinných domech dominovala v okrese Plzeň-sever, kde byla v roce 2020 zahájena výstavba 312 bytů tohoto typu, což byl největší počet v kraji. Druhým okresem s nejvíce zahájenými byty v rodinných domech se stal okres Plzeň-město (205 bytů). Největší výstavba bytů v bytových domech byla zaznamenána v okrese Plzeň-město (977 bytů), kde došlo více než k trojnásobnému navýšení počtu zahájených bytů ve srovnání s rokem 2019. Z meziokresního srovnání je zřejmé, že se zahájilo nejméně bytů v bytových domech v okresech Rokycany (4 byty) a Tachov (24 bytů), v okrese Domažlice dokonce nebyla zahájena výstavba žádného bytového domu.

 

 

 

 

K nárůstu zahájené bytové výstavby došlo pouze u 5 ze 14 krajů České republiky.

K meziročnímu procentuálnímu navýšení (o 27,1 %, tj. o 584 bytů) došlo právě

v Plzeňském kraji, který se tak dostal na první místo. Na druhém místě s nejvyšším meziročním nárůstem zahájených bytů se umístil kraj Jihočeský (o 17,9 %), na třetím místě kraj Ústecký (o 9,4 %), následovaly kraje Pardubický (o 7,6 %) a Jihomoravský (o 1,9 %). V ostatních krajích zahájená výstavba meziročně klesla, nejvíce v Libereckém kraji (o 36,6 %), Hl. městě Praze (o 33,2 %) a na Karlovarsku (o 23,3 %). Podíl zahájených bytů v bytových domech byl vyšší pouze v pěti okresech celé České republiky - Hl. město Praha, Plzeň-město, Sokolov, Olomouc a Brno-město.

 

Dokončená výstavba v Plzeňském kraji se v mezikrajském porovnání s poklesem o 6,8 % zařadila na sedmé místo. Pouze ve třech krajích byl mapován v porovnání s předchozím rokem nárůst počtu dokončených bytů, a to v Olomouckém (o 11,5 %), Moravskoslezském (o 11,3 %) a Vysočina (o 4,9 %). V ostatních krajích ČR došlo k poklesu dokončených bytů, nejrazantnější propad byl zaznamenán v krajích Jihočeském (o 25,2 %) a Karlovarském (o 19,6 %). V regionu došlo k nejvyššímu meziročnímu nárůstu na Rokycansku (o 90,8 %), další nárůst byl zaznamenán už jen v okrese Plzeň-město (o 2,1 %). V ostatních okresech došlo k poklesu počtu dokončených bytů, kdy se největší pokles projevil na Tachovsku (o 36,4 %), Plzni-jihu (o 29,8 %) a Klatovsku (o 29,5 %).

 

Vývoj počtu dokončených bytů v Plzeňském kraji v letech 2010–2020

 

 

Celkem byla v Plzeňském kraji v roce 2020 dokončena výstavba 2 506 bytů, jedná se o pátý nejvyšší počet v České republice. Zároveň se tak kraj podílel 7,3 % na celkové dokončené výstavbě v republice, která činila 34 412 bytů. Nejvíce bytů, konkrétně 50,5 %, bylo v Plzeňském kraji dokončeno v rodinných domech. Při zaměření na podrobnější regionální členění se nejvyšší hodnoty počtu dokončených bytů v rodinných i bytových domech vyskytovaly v okrese Plzeň-město (1 192), nejméně (149) jich pak bylo dokončeno na Domažlicku. Růst byl zaznamenán pouze ve 2 regionech ze 7 v kraji.

 

V Plzeňském kraji bylo dokončeno více bytů v rodinných než v bytových domech

(o 210 bytů). Zatímco stav dokončených bytů v rodinných domech zůstal oproti předchozímu roku téměř neměnný (nárůst o 1 byt), počet dokončených bytů v bytových domech poklesl (o 6,6 % proti roku 2019, tj. o 75 bytů). Mezi okresy došlo k poklesu dokončených bytů v rodinných domech pouze na Klatovsku a Plzni-městě, v ostatních okresech byl zaznamenán nárůst. K nejrazantnějšímu navýšení došlo na Rokycansku, a to o 25,5 %. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Plzeň-sever (289), dále pak v okrese Plzeňměsto (272). Co do počtu dokončených bytů v bytových domech dominoval okres Plzeň-město (868), druhou příčku obsadil okres Plzeň-sever se 122 dokončenými byty v bytových domech. Právě v těchto dvou okresech a na Rokycansku byl zaznamenán nárůst, v ostatních okresech došlo k poklesu, na Domažlicku dokonce nebyl dokončen žádný byt v bytovém domě. Propad byl patrný také u dokončených bytů v nebytových budovách, kde došlo v roce 2020 k meziročnímu poklesu z 29 na pouhých 19 dokončených bytů v nebytových budovách v Plzeňském kraji.

 

Také v mezikrajském porovnání můžeme sledovat vyšší podíl dokončených bytů v rodinných než v bytových domech až na Hl. město Prahu, kde byl na konci roku 2020 počet dokončených bytů v bytových domech dokonce více než šestkrát vyšší než v rodinných. Téměř vyrovnané bylo množství dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Olomouckém kraji (o 12 bytů více v rodinných domech), v Plzeňském bylo o 210 bytů více v rodinných domech, v ostatních krajích byl již rozdíl v počtu dokončených bytů v rodinných a bytových domech značný. Dokončenými byty v rodinných domech dominoval kraj Středočeský (5 024), druhé místo obsadil kraj Jihomoravský (2 324). Naopak dokončenými byty v bytových domech několikanásobně převyšovala nad ostatními kraji Praha.

 

Celorepublikově došlo k velmi mírnému navýšení dokončených bytů v rodinných domech (o pouhých 11 bytů oproti roku 2019) a k poklesu dokončených bytů v bytových domech, a to o 14,3 %. Při posuzování struktury dokončených bytů v okresech je zřejmé, že pouze v pěti okresech je vyšší podíl dokončených bytů v bytových domech - Hl. město Praha, Plzeň-město, Brno-město, Olomouc a Prostějov. V ostatních okresech byl větší podíl dokončených bytů v rodinných domech.

 

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v roce 2020

 

Zahájené byty celkem

 

v tom

 

Dokončené byty celkem

 

v tom

 

celkem

index

2020/2019

rodinné domy

bytové domy

nebytové

budovy

celkem

index

2020/2019

rodinné domy

bytové domy

nebytové

budovy

Česká republika

35 254

91,1

19 446

9 426

1 313

34 412

94,5

19 218

10 895

671

v tom kraje:

Hl. město Praha

4 335

66,8

420

3 246

33

5 449

90,8

686

4 401

11

Středočeský

5 823

89,7

4 535

555

145

6 836

97,2

5 024

1 134

98

Jihočeský

2 485

117,9

1 338

290

133

1 667

74,8

1 185

340

48

Plzeňský

2 740

127,1

1 229

1 233

59

2 506

93,2

1 265

1 055

19

v tom okresy:

Domažlice

175

71,7

138

-

9

149

76,0

132

-

-

Klatovy

270

163,6

131

89

2

184

70,5

141

16

1

Plzeň-město

1 257

226,5

205

977

10

1 192

102,1

272

868

11

Plzeň-jih

243

98,4

168

40

17

184

70,2

165

17

-

Plzeň-sever

435

78,1

312

99

8

435

96,5

289

122

3

Rokycany

168

78,1

148

4

8

208

190,8

133

20

2

Tachov

192

111,0

127

24

5

154

63,6

133

12

2

Karlovarský

726

76,7

372

245

24

549

80,4

390

85

14

Ústecký

1 502

109,4

1 008

120

93

1 146

87,0

886

80

21

Liberecký

1 193

63,4

693

240

110

788

94,0

566

92

32

Královéhradecký

1 544

93,9

1 047

244

36

1 488

87,4

930

310

19

Pardubický

1 664

107,6

1 161

264

39

1 568

91,0

1 072

299

25

Vysočina

1 751

99,4

1 088

339

98

1 556

104,9

1 059

273

25

Jihomoravský

4 942

101,9

2 588

1 258

341

4 451

94,3

2 324

1 235

161

Olomoucký

1 917

91,8

1 013

654

85

2 212

111,5

1 035

1 023

17

Zlínský

1 698

91,3

1 069

389

48

1 478

94,6

902

374

92

Moravskoslezský

2 934

84,3

1 885

349

69

2 718

111,3

1 894

194

89

 

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Petra Fujová

Krajská správa ČSÚ v Plzni

Tel.: 377 612 121

E-mail: petra.fujova@czso.cz 

 

 

 Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Reality