Že klimatická změna neexistuje si myslí jen 2 % Čechů

REMA, 18.11.2021
Velmi důležitá je v tomto ohledu osvěta a vzdělání veřejnosti

Podle aktuálního reprezentativního průzkumu vědců z Masarykovy univerzity a odborníků ze skupiny Green Dock dnes 98 % Čechů nepochybuje o existenci klimatické změny ovlivněné lidskou činností. Přes dvě třetiny lidí si přejí, aby se v ČR snížily emise skleníkových plynů a řešily změny klimatu, příliš ale nevědí jak. Velmi důležitá je v tomto ohledu osvěta a vzdělání veřejnosti, s čímž pomáhá i nový projekt Chytrá recyklace, který letos uspořádal první ročník multioborové konference Cirkulář Chytré recyklace, kde se na téma cirkulární ekonomiky nahlíželo z pohledu firem, ale i jednotlivců. Proč je důležité žít ekologicky odpovědně a jak na to?

Žijeme ve výrazně spotřební době, která významně ovlivňuje životní prostředí. Tento fakt nezní jen z proklamací vědců a odborníků, ale silně rezonuje i mezi širokou veřejností. Podle aktuálního reprezentativního průzkumu týmu z Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity a odborné skupiny Green Dock si dopady lidské činnosti na klima naší planety uvědomuje i drtivá většina Čechů. Názor, že klimatická změna neexistuje, podle něj zastávají jen 2 % obyvatel Česka. Vedle toho více než čtvrtina Čechů ochranu klimatu podporuje více než před dvěma lety. Dvě třetiny lidí si také myslí, že by se v tuzemsku měly snižovat emise skleníkových plynů bez ohledu na emise jiných zemí. Na druhou stranu ale jen 7 % Čechů ví, že se v naší republice v přepočtu na počet obyvatel vyprodukuje takových emisí více než například v Číně, Indii nebo Velké Británii.

Více než polovině našich obyvatel se také nelíbí životní způsob současné společnosti a přes 60 % očekává, že dnešní děti budou žít v horším světě. Tuzemská veřejnost tak chce, aby Česká republika závažný problém změny klimatu řešila, často ale tápe, jak.

Desatero ekologicky odpovědného bytí

1) Nekupujte zbytečnosti, zaměřte se na kvalitní produkty, které déle vydrží. Nakupujte z druhé ruky.

2) Věci, které využijete jen jednorázově, si raději vypůjčete, než abyste je kupovali.

3) Minimalizujte produkci odpadu. Vždy se zamyslete nad tím, zda by vámi již nepotřebné a nechtěné věci nevyužil někdo jiný, a poskytněte je do oběhu.

4) Kupujte bezobalové výrobky nebo výrobky s menším objemem obalů.

5) Neplýtvejte energiemi a vodou. Dejte přednost úsporným spotřebičům.

6) Omezte cesty autem. Využívejte hromadnou dopravu, jezděte na kole, choďte pěšky.

7) Recyklujte a upcyklujte.

8) Zajímejte se o výrobky s lepší opravitelností a vyrobené z druhotných surovin. Zvýšení poptávky po těchto produktech pomůže k rozšíření nabídky i snížení ceny.

9) Nakupujte lokální produkty, aby se snížila poptávka po dovozu.

10) Zajímejte se o ekologická témata a vzdělávejte v nich sebe i své děti.

Lidský faktor je hybnou silou cirkulární ekonomiky. Klíčová je osvěta

Zatímco celostátní strategie, zákony, normy a další legislativu běžný občan většinou jen stěží přímo ovlivní, to hlavní, co každý z nás může pro ochranu přírody a klimatu udělat, je začít měnit své vlastní postoje a návyky. „Lidský faktor a lidská touha měnit svět k lepšímu je nesmírně důležitou součástí cirkulární ekonomiky. Učíme se jeden od druhého, čímž se roztáčí lidské cirkulární kolo,“ říká Pavlína Sporková, vedoucí oddělení komunikace a marketingu společnosti REMA a koordinátorka projektu Chytrá recyklace, jehož vizí je pomoci konečným spotřebitelům porozumět širším souvislostem, které je dovedou k environmentálně prospěšnému, udržitelnému a odpovědnému zacházení (nejen) s elektrozařízeními, elektroodpadem či bateriemi.

„Přáli bychom si, aby lidé pochopili hierarchii nakládání s odpady, ale i předcházení vzniku odpadů formou odpovědné spotřeby. Abychom opět v sobě společně znovuobjevili to nejcennější, co máme: schopnost vidět dál a starat se dřív, než bude pozdě,“ dodává Pavlína Sporková.

Právě posun od spotřební ekonomiky k té cirkulární je dle odborníků jedním z hlavních kroků, jak šetřit zdroje naší planety, snižovat uhlíkovou stopu a zpomalit klimatické změny. „Model vyrobit–použít–zahodit je dávno překonaný. Je nefunkční a dostává nás do velmi komplikované situace. Proč ho tedy stále používáme? Protože nemáme pravidla, která by vedla k tomu, aby výrobci povinně vyráběli zodpovědněji, a protože chybí patřičná osvěta pro širokou veřejnost, která by občany motivovala k užívání těchto zodpovědných výrobků a současně jaké jsou důsledky takového konání,“ uvádí David Vandrovec, generální ředitel společností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů a stojí i za projektem Chytré recyklace, pod jehož hlavičkou se letos konal první ročník multioborové online konference na téma cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství Cirkulář Chytré recyklace.

Vezměme ekologickou odpovědnost do vlastních rukou

Cirkulární ekonomika, nakládání s odpady, problematika recyklace a druhotných surovin, to vše jsou obsáhlá témata, která nejsou pro většinu laické veřejnosti snadno uchopitelná. Zároveň je však potřeba uvědomit si, že se dotýkají každého z nás a každý z nás má možnost v této rovině přispět k pozitivní změně. „Měli bychom si uvědomit, že neseme odpovědnost za své chování, za to, čím dáváme příklad budoucím generacím, který může ovlivnit budoucnost naší planety. Odpovědná spotřeba, uchopená a pochopená každým z nás, je tou základní změnou, která může zlepšit náš přístup ke zdrojům a zabránit zbytečnému zatěžování Země,“ podotýká David Vandrovec s tím, že v tomto ohledu je samozřejmě potřeba, aby dobře fungovala osvěta a lidé měli přístup ke kvalitním informacím.

„Společnosti REMA se v tomto ohledu snaží pomáhat nejen prostřednictvím projektu Chytrá recyklace, ale například již řadu let funguje projekt Zelená škola zaměřený na ekologické vzdělávání dětí už od raného věku. Děti v něm nejen motivujeme ke sběru elektroodpadu různými soutěžemi, ale školy mají k dispozici také speciální vzdělávací programy, které mohou využít v environmentálním vzdělávání svých žáků,“ dodává David Vandrovec.




Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie



Články Tiskové zprávy