Shrnutí argumentů pro jednotné stavebně-technické předpisy

ČKAIT, 21.11.2022

Stavební a technické předpisy, které určují požadavky na stavby, by měly být na území celé ČR včetně městské zástavby jednotné, neboť fyzikální parametry a biologické potřeby člověka jsou všude stejné. Můžou se však lišit v jednotlivých detailech, které jsou ovlivněny okrajovými podmínkami místa, kde se konkrétní stavba nachází.

Proto se ve většině technických předpisů pracuje s koeficienty, které zohledňují dané podmínky, ale výpočet sám je platný pro celé území ČR a většina technických postupů je navíc jednotná v celé EU. Jako příklad lze uvést výpočty namáhání nosných konstrukcí staveb, které se řídí evropskými technickými normami (Eurokódy), ale pro každou stavbu se dle daných podmínek místa zvolí například správný koeficient zatížení sněhem. Obdobně je tomu u parametrů jako je doprava v klidu, tj. počet parkovacích stání. Je žádoucí, aby celostátní vyhláška, kterou připravuje MMR, obsahovala jednotnou metodiku výpočtu umožňující zahrnutí koeficientu, jejž si následně může místní samospráva, včetně velkých měst, určit konkrétně dle vlastních potřeb.

Jako ČKAIT jsme rádi, že v posledním dostupném návrhu vyhlášky o požadavcích na stavbu tomu tak je. Obdobně je pojato i problematické téma proslunění, kde součástí přílohy návrhu vyhlášky tvoří tabulka, v níž je dle úhlu stínění je možné redukovat množství bytových jednotek, které musí splnit požadavek na proslunění. Pokud si velká města následně umí obhájit, že připravený návrh MMR je přísný a navrhnou redukci těchto koeficientů pro výpočet kvality bytových jednotek v centru a v okrajových místech, mohou si připravit vlastní předpis, který upraví tuto podmínku pro dané místo. Ale metodika a postup zůstanou stejné, platnost normativních postupů bude zajištěna.

Posledním argumentem pro jednotný předpis je fakt, že většina požadavků ve vyhlášce vyplývá z evropského práva a je nutné ji jednotně překlopit. Jeví se jako nadbytečné tyto požadavky překlápět v různých terminologických obměnných 5krát či do budoucna vícekrát. Proto jako ČKAIT podporujeme jednotné stavebně-technické předpisy, které umožní velkým městům upravit případné koeficienty, nikoliv vydávat několik většinou stejně znějících předpisů s různými postupy na stejné technické téma.

Příklad možného řešení lokálně odlišných požadavků na proslunění dle pracovního návrhu MMR jednotných stavebně technických předpisů 04/2022

PROCENTO OSLUNĚNÝCH BYTŮ V NOVÉ ZÁSTAVBĚ PODLE CHARAKTERU ZÁSTAVBY

Charakter zástavby je stanoven dle uvedeného úhlu stínění. Úhel stínění je úhel od horizontální roviny vynesený ve směru normály ze středu okna ke stínící konstrukci protější budovy (obvykle atika, římsa, hřeben apod.). Úhel stínění nelze stanovit k lokálním nebo drobným konstrukcím, např. komín…

Úhel stínění se stanovuje u nové zástavby ze středu okna kritické obytné místnosti. Přednostně se použije obytná místnost s oknem do fasády s orientací do uličního prostranství. Stínící konstrukce budovy se stanovuje:

A. ze stávající budovy, nebo

B. z budovy v dostavbě proluky odpovídající úplné souvislé zástavbě (výšková úroveň, půdorysný rozsah apod.), nebo

C. se stavem zástavby podle podmínek územního rozhodnutí nebo podle regulačního plánu, popř. územního plánu, nebo

D. se stavem se stavbou odpovídající přiměřenosti místním poměrům


 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob. ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Dům