Ozdravný balíček - Snížení národních dotací, provozních výdajů, snížení objemu platů ve státní sféře

MF ČR, 23.11.2023
 

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. . Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna 2024.

Přehled opatření ozdravného balíčku a jejich dopadů na státní rozpočet (v mld. )
 20242025Celkem
Výdaje 62,5 15,9 78,4
Dotace 45,6 8,8 54,4
Provoz státu 6,1 5,1 11,2
Platy ve veřejném sektoru 9,9 0 9,9
Ostatní výdaje 1 2 3
Příjmy 35,2 37,1 72,3
Odvody z DPP 1,8 0,2 2
Úprava DPFO 1,7 0,9 2,6
Revize sazeb DPH -2,1 -0,2 -2,3
Zvýšení DPPO 0 21,8 21,8
Zvýšení daně z hazardu 4,2 0 4,2
Zvýšení daně z lihu 0,5 0,6 1,1
Zavedení nemocenské 11,9 1,1 13
Zvýšení daně z nemovitosti 9 0,3 9,3
Ostatní příjmy -0,3 -0,1 -0,4
Odvody OSVČ 3 4,5 7,5
Zvýšení daně z tabáku 3,2 2,8 6
Daňové výjimky 2,3 5,3 7,6
Celkem 97,7 53,0 150,7
Pozitivní dopad ozdravného balíčku na státní rozpočet (v mld. )
 20242025Celkem
Výdaje 62,5 15,9 78,4
Příjmy 35,2 37,1 72,3
Celkem 97,7 53 150,7
 • Snížení národních dotací

  Opatření: Snížení národních dotačních titulů průřezově na většině ministerstev pro rok 2024 v celkové výši 84,1 mld. Kč, včetně plánovaného ukončení státní podpory přenosové soustavy a distribuční sítě v objemu 38 mld. Kč.

  Odůvodnění: Současná situace je nesystémová a nepřehledná. Vytratil se původní záměr dotací snižovat regionální či jiné nerovnosti (sociální, zdravotní, vzdělávací aj.). Postupně se z národních dotačních titulů stal byznys, který pokřivuje tržní prostředí zejména ve prospěch velkých firem. Počet národních dotačních titulů navíc neúměrně roste a s tím narůstá i nákladná administrativa na jejich poskytování, což dlouhodobě potvrzují výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Klesá také efektivnost využívání národních dotací, které v mnoha případech udržují při životě projekty, které nejsou životaschopné a nemají reálný ekonomický smysl.

  Úspory na dotacích

 • Snížení provozních výdajů o 5 % na každém rezortu

  Opatření: Snížení provozních výdajů o 5 % na každém rezortu s výjimkou výdajů na obranu a dalších vybraných kapitol.

  Odůvodnění: V souladu se strategií konsolidovat veřejné finance vláda sníží výdaje na provoz jednotlivých ministerstev a centrálních vládních institucí, čímž i demonstruje závazek začínat „sami u sebe“.

 • Snížení objemu platů ve státní sféře

  Opatření: Snížení objemu finančních prostředků na platy ve státní správě o 2 % v návaznosti na snižování agend státu, včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizacích.

  Odůvodnění: Platy státních zaměstnanců představují stále se zvyšující pravidelný výdaj státního rozpočtu, pro rok 2024 se jeho celkový objem předpokládá zhruba ve výši 250 mld. Kč.

 • Platy ústavních činitelů

  Opatření: Zpomalení tempa růstu platů ústavních činitelů. Používaná platová základna pro výpočet platů se snižuje o 6 %. (tj. na 94 %)

  Odůvodnění: Platy ústavních činitelů porostou v rámci solidarity s reálně klesajícími platy v ekonomice pomalejším tempem.

 • Změny v oblasti FKSP

  Opatření: Snížení prostředků na Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) o polovinu z 2 % na 1 %. Nově bude objem peněz na FKSP tvořen z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy. Polovina této částky je určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří.

  Odůvodnění: V současné době je objem prostředků na FKSP stanoven ve výši 2 % z objemu prostředků na platy, což pro rok 2023 jen v regulovaných organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích činí 5,2 mld. Kč. Pravidla pro využití FKSP jsou nejasně a složitě upravena ve vyhlášce o fondu kulturních a sociálních potřeb, která bude zrušena.

 • Zrušení územních pracovišť Finanční správy

  Opatření: Zrušení 77 územních pracovišť finančních úřadů.

  Odůvodnění: Přijaté kroky umožní efektivnější řízení a optimalizaci vykonávaných agend. Prvním krokem se od 1. 7. 2023 stalo zrušení těch územních pracovišť finančních úřadů, která dle výsledků provedené analýzy zpracované Finanční správou České republiky byla veřejností využívána jen velmi omezeně nebo zajišťovala minimální rozsah služeb pro občany, např. služby podatelny. Přijaté kroky umožní efektivnější řízení a optimalizaci vykonávaných agend.

 • Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a její úhrada nově z limitu objemu prostředků na platy

  Opatření: Zjednodušení procesu náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti. Nastaví se úhrada výdajů z limitu objemu prostředků na platy namísto současné praxe, kdy jsou tyto náhrady platu vypláceny z výdajového limitu mimo platovou oblast.

  Odůvodnění: V současnosti jsou náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) vypláceny z výdajových limitů stanovených mimo platovou oblast, přestože jiné náhrady platu (náhrady za dovolenou, při překážkách v práci, atd.), jsou hrazeny z platového limitu.

 • Změna podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti

  Opatření: Zpřísnění podmínek pro přiznání nároku podpory v nezaměstnanosti v případě opakované evidence (nezaměstnanosti), a to prodloužením doby důchodového pojištění nezbytného pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti.

  Odůvodnění: Z důvodu setrvale nízké dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR není únosný způsob robustní podpory v nezaměstnanosti ve stávající podobě.

 • Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv

  Opatření: Snížení státní podpory stavebního spoření na max. 1 000 /rok pro nové i stávající smlouvy.

  Odůvodnění: Stavební spoření vzniklo v 90. letech minulého století v době, kdy ještě nefungoval hypoteční trh a byl to způsob, jak si mohli lidé spořit na bydlení. V posledních letech nicméně ztratilo svou původní funkci. Lidé navíc naspořené peníze používají zpravidla k jiným účelům než pro účely vlastního bydlení. Úvěry ze stavebního spoření se budou poskytovat zejména opatření na podporu udržitelného bydlení, hospodaření s přírodními zdroji nebo využití obnovitelných zdrojů (např. zateplení, efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody, pořízení a instalace dobíjecí stanice pro elektromobil).

 • Úprava národního financování projektů EU

  Snížení podílu spolufinancování z fondů EU zvýšením spoluúčasti konečných příjemců dotace.

 • Zrušení kolkových známek

  Zrušení kolkových známek jako platebního prostředku s přechodným obdobím, kdy bude ještě možné stávající kolky používat. S nárůstem elektronických plateb kartou a bezhotovostních převodů se jejich potřeba významně snížila, v minulosti navíc byla v souvislosti s jejich používáním indikována řada podvodů.

 • Elektronizace příkazových bloků

  Od ledna 2025 bude provedena elektronizace pokutových bloků, které zjednoduší, zrychlí a zprůhlední procesy sankcionování. V současné době se využívají pro tzv. „blokové pokuty“ papírové tiskopisy, což představuje zbytnou administrativní zátěž. Elektronizace se bude vztahovat na Policii ČR, Celní správu ČR a další správní orgány, které pokutové bloky budou mít zájem využívat v elektronické podobě.

 • Integrace vymáhání pohledávek

  Převzetí tzv. justičních pohledávek Celní správou, která již dnes spravuje pohledávky řady institucí. Agregace správy na jednom místě kromě úspor administrativních výdajů zvyšuje efektivitu vymáhání a je rovněž přívětivější ve vztahu k dlužníkovi, který má jen jednoho věřitele.

 • Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace

  Opatření: Zvýšení ceny dálniční známky o 800 z 1 500 na 2 300 /rok od 1. 3. 2024. Zavedení nového pravidelného valorizačního schématu, které bude reflektovat zejména výši inflace.

  Odůvodnění: Současná cena dálniční známky je platná již od roku 2012 a v důsledku vývoje cenové úrovně se propadla její reálná hodnota. Jelikož jsou sazby dálničních známek nastaveny fixní částkou a vlivem růstu cenové hladiny jejich výše postupem času reálně klesá, je nutné jejich cenu pravidelně valorizovat. Ke zvýšení ceny dálniční známky bude docházet při kumulativní valorizaci, která umožní zvýšení ceny dálniční známky vždy v řádu celých desetikorun.

PříjmySdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energie