Jak se stát energetickým specialistou? Otázky a odpovědi

mpo.cz, 23.5.2024
 
Kdo se může stát energetickým specialistou?

Energetickým specialistou se může stát fyzická nebo právnická osoba, která splní zákonné podmínky. Všechny detaily týkající se žádosti o oprávnění energetického specialisty, a to včetně povinností osob již oprávnění držících, naleznete v Metodice.

Existuje dokument, který shrnuje proces získání oprávnění a povinnosti energetického specialisty?

Ano, všechny detaily jsou k dispozici v Metodice.

Jaké jsou rozdíly v přístupu pro udělení žádosti mezi právnickou a fyzickou osobou?

Rozdíl je zejména v tom, že právnická osoba splňuje odbornost skrze energetického specialistu, který je u právnické osoby zaměstnán a drží příslušné oprávnění. Na žádost právnické osoby se tak nevztahuje nutnost složení odborné zkoušky.

Za jak dlouho od podání žádosti musím zkoušku absolvovat?

Odborná zkouška se musí vykonat do 12 měsíců od podání žádosti. Platí to pro všechna vybraná oprávnění, časový termín je vztažen na celou žádost. (Žadatel označí jednu činnost a podá žádost, má 12 měsíců na vykonání zkoušky. Žadatel označí všechny čtyři činnosti a do 12 měsíců musí absolvovat všechny čtyři odborné zkoušky.).

Jaké požadavky musím splňovat?

Fyzická osoba je odborně způsobilá dle § 10 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), pokud splňuje jedno z níže uvedených:

Mám vysokoškolské vzdělání v technických vědách (např. strojírenství, technická mechanika). Mohu podat žádost o udělení oprávnění energetického specialisty?

Ano, takové vzdělání vyhovuje požadavkům odborné způsobilosti. Do technických věd patří i další zaměření, která vyhovují požadavkům odborné způsobilosti podle § 10 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., a která naleznete zde.

Mám vysokoškolské vzdělání v technickém oboru, ale nejsem 3 roky trvale zaměstnán, mohu i tak podat žádost o udělení oprávnění energetického specialisty?

Pro uznání praxe není nutné, aby žadatel byl trvale zaměstnán, praxi je možné doložit i jinými způsoby, například kopií smlouvy o zaměstnání s jednotlivými zaměstnavateli, potvrzením praxe od zaměstnavatele nebo u OSVČ smlouvou o dílo se zákazníky (smlouvy musejí být vybrány tak, aby dokázaly kontinuální praxi v oboru, nestačí tedy jedna).

Nemám vystudovanou školu, která by byla technického směru. Je možné si dodělat nějaký přípravný kurz a poté podat žádost o udělení oprávnění?

Nikoli, podmínkou pro podání žádosti je odborná způsobilost dle § 10 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb.

Jak získám oprávnění k činnosti energetického specialisty?

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá zájemce na základě podané žádosti. Fyzická osoba pro udělení musí složit odbornou zkoušku. Všechny detaily týkající se žádosti o oprávnění energetického specialisty, a to včetně povinností osob již oprávnění držících, naleznete v Metodice.

Existuje odborná literatura, která by připravila uchazeče ke zkoušce:

Nikoli, ale níže v příloze naleznete právní předpisy, ze kterých se skládá písemná část zkoušky.

Jak probíhá odborná zkouška?

Odborná zkouška se v souladu s vyhláškou č. 280/2023 Sb., o podmínkách výkonu činností energetických specialistů, skládá ze dvou částí – písemný test a ústní zkouška. K tomu, aby se fyzická osoba stala energetickým specialistou musí úspěšně absolvovat obě části. K připuštění k ústní části je nutné složit nejdříve část písemnou.

Písemný test se skládá z 50 uzavřených otázek pro všechna oprávnění kromě energetického auditu a energetického posudku, který obsahuje 80 uzavřených otázek. Skládá se na počítači a je zaměřen na prověření znalostí příslušných právních předpisů a technických norem. K úspěšnému složení této části odborné zkoušky je zapotřebí správně odpovědět alespoň 80 % z nich. Ústní část odborné zkoušky probíhá před komisí a uchazeč si losuje tři okruhy, ve kterých se komise musí shodnout, že uchazeč vyhověl.

Všechny detaily týkající se průběhu odborné zkoušky, naleznete v Metodice.

Jsou otázky pro písemnou část a okruhy pro ústní část veřejně dostupné?

Otázky pro písemnou část nejsou veřejně dostupné, nicméně seznam právních předpisů a technických norem, ze kterých otázky vychází naleznete níže v příloze. Stejně tak okruhy pro ústní část zkoušky.

Stačí vykonat jednu zkoušku pro získání všech oprávnění?

Ne, pro každé oprávnění se vykonává samostatná odborná zkouška, jak písemná, tak ústní část. Takže pokud si zažádáte o získání dvou oprávnění energetického specialisty, skládáte dvě zkoušky.

Kolik mám na zkoušku pokusů?

Pokud žadatel neuspěje v řádném termínu u odborné zkoušky, může ji jedenkrát opakovat v termínu opravném. V případě, že v řádném termínu je klasifikován stupněm „nevyhověl" v písemné části zkoušky, v opravném termínu vykonává písemnou i ústní část zkoušky, jelikož absolvování písemné části je nutnou podmínkou pro ústní část. Pokud žadatel v řádném termínu vyhoví v písemné části, ale nevyhoví v ústní části zkoušky, v opravném termínu skládá pouze ústní část odborné zkoušky. V případě, že v opravném termínu je klasifikován stupněm „nevyhověl“, je konstatováno, že nevyhověl u odborné zkoušky.

Pokud žadatel nevyhověl u odborné zkoušky, může podat žádost znovu, a to okamžitě po obdržení rozhodnutí (nikoliv však před dobou vykonatelnosti rozhodnutí). Poté si žadatel může opět podat žádost o udělení oprávnění energetického specialisty. Počet pokusů není omezen, nicméně je třeba opětovně doložit povinné přílohy, včetně zaplacení správního poplatku.

Mohu se ze zkoušky omluvit?

Ano – a to pouze 1x v rámci celé zkoušky pro jednu činnost energetického specialisty, tedy v součtu pro oba dva termíny zkoušky (řádný a opravný). Jestliže se žadatel na termín odborné zkoušky bez řádné omluvy vůbec nedostaví, je hodnocen jako by u zkoušky nevyhověl. Pokud se jedná o řádný termín zkoušky, bude mu stanoveno datum opravného termínu zkoušky. Pokud se žadatel nedostaví bez řádné omluvy na opravný termín, má se za to, že nevyhověl. Upozorňujeme, že omluvy se řídí striktními pravidly, pro bližší informace se obraťte na Metodiku.

Kdy se dozvím výsledky odborné zkoušky?

Po absolvování písemné části všemi uchazeči zkušební komise postupně seznámí uchazeče s výsledky této části. Uchazeči, kteří uspěli u písemné části zkoušky pokračují k ústní části. Po absolvování obou částí odborné zkoušky seznámí zkušební komise uchazeče o tom, zda u odborné zkoušky „vyhověli“ či „nevyhověli“.

Jak často probíhají zkoušky a za jak dlouho od podání žádosti je žadatel pozván ke zkoušce?

Zkoušky pro udělení oprávnění energetického specialisty probíhají zpravidla dvakrát měsíčně. Od podání žádosti je žadatel pozván ke zkoušce za 2–3 měsíce. Státní energetická inspekce zveřejňuje na svých webových stránkách termíny konání zkoušek.

Co musí obsahovat žádost fyzické osoby pro udělení oprávnění?

Všechny informace jsou dostupné v Metodice.??????

Pokud zaplatím správní poplatek převodem na účet. Je možné požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu o potvrzení platby pro účetnictví?

Ne – Ministerstvo průmyslu a obchodu nevydává žádné potvrzení. Pro účely účetnictví stačí, pokud si žadatel přiloží následující informace:

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 23 písm. d), se správní poplatek ve výši 1000 Kč uhradí za vydání oprávnění energetického specialisty podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a to k:

 1. provádění energetického auditu a zpracování energetického posudku
 2. zpracování průkazu energetické náročnosti budov
 3. provádění kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání
 4. provádění kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání

Co musí obsahovat žádost právnické osoby pro udělení oprávnění?

Všechny informace jsou dostupné v Metodice.

Kam žádost zaslat?

Žádost je nutné doručit Ministerstvu průmyslu a obchodu, a to:

Ujistěte se, že Vaše žádost obsahuje všechny potřebné dokumenty.

Jak probíhá proces získání oprávnění pro fyzickou osobu?

 1. Po podání žádosti s přílohami na MPO je uchazeč zaevidován do seznamu uchazečů.
 2. Žádost a přílohy jsou posouzeny z hlediska splnění všech zákonných a procesních předpokladů pro udělení oprávnění energetického specialisty.
 3. Následně je uchazeč vyzván Státní energetickou inspekcí ke složení odborné zkoušky (po dobu čekání na zkoušku neběží správní lhůta).
 4. Odbornou zkoušku skládá pouze fyzická osoba a vykonává se zvlášť pro každou z činností energetického specialisty.
 5. Po absolvování odborné zkoušky vydá MPO nejpozději do 30 dnů, rozhodnutí o výsledku zkoušky.
 6. Rozhodnutí nabývá právní moci 16 dnem od jeho převzetí uchazečem. Po dobu 15 dní má uchazeč právo na odvolání, kterého se může písemně vzdát. V takovém případě nabývá rozhodnutí právní moci dnem, kdy se uchazeč vzdal práva na odvolání. Po nabytí právní moci rozhodnutí je uchazeč zapsán do seznamu energetických specialistů. Na základě rozhodnutí, které nabylo právní moci, jsou specialisté oprávněni vykonávat činnost energetického specialisty dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.

Jak probíhá proces získání oprávnění pro právnickou osobu?

 1. Po podání žádosti s přílohami na MPO je právnická osoba zaevidována do seznamu uchazečů.
 2. Žádost a přílohy jsou posouzeny, a to, zda jsou splněny všechny zákonné a procesní předpoklady pro udělení oprávnění energetického specialisty.
 3. Po prokázání naplnění veškerých zákonných požadavků, u právnických osob po podání žádosti s přílohami, vydá MPO nejpozději do 30 dnů, rozhodnutí o udělení oprávnění energetického specialisty.
 4. Rozhodnutí nabývá právní moci 16 dnem od jeho převzetí uchazečem. Po dobu 15 dní má uchazeč právo na odvolání, kterého se může písemně vzdát. V takovém případě nabývá rozhodnutí právní moci dnem, kdy se uchazeč vzdal práva na odvolání. Po nabytí právní moci rozhodnutí je uchazeč zapsán do seznamu energetických specialistů. Na základě rozhodnutí, které nabylo právní moci, jsou specialisté oprávněni vykonávat činnost energetického specialisty dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.

Jaký právní předpis upravuje agendu energetických specialistů?

Jedná se o § 10 až § 10c zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 280/2023 Sb., o podmínkách výkonu činností energetických specialistů.
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energie