Energetický posudek domu

Marta Hrdličková (Kurzy.cz), 21.06.2012

Perex:

Energetický posudek domu je komplexní rozbor a návrh na snížení energetické náročnosti domu ve vazbě na stavební úpravy domu a cenu realizace navržených opatření. Zároveň umožňuje optimalizaci opatření spolu s možností individuální volby rozsahu a kvality opatření a s dvojnásobným zpracováním PENB. Jde tedy o informace pro rozhodovací proces snižování energetické náročnosti konkrétního objektu.

 

 

Skutečná cena nemovitosti, jinak též tržní cena je v současnosti dána velikostí domu, kvalitou stavby, stářím domu, celkovou údržbou domu a lokalitou. Nyní přichází další kritérium, které bude výrazně ovlivňovat cenu – hodnotu domu, a to tzv. energetický štítek domu. Energetický štítek již známe jako povinnou součást identifikačních parametrů elektrospotřebičů, u automobilů za energetický štítek lze považovat údaj o spotřebě paliva. Dnes je údaj o spotřebě při výběru automobilu či elektrospotřebičů velice důležitým kritériem, minimálně na úrovni pořizovací ceny. Oproti tomu rodinné, bytové, ale i ostatní domy průkaz o nákladech na jejich provoz v současnosti postrádají, přičemž náklady na provoz domu, a to především vytápění, až několikanásobně převyšují náklady na provoz elektrospotřebičů nebo automobilu.

 

Energetický štítek domu, jinak též Průkaz energetické náročnosti domu (dále PENB), je již od 1. 1. 2009 povinná součást – příloha dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby – novostavby, či rozsáhlejší rekonstrukce. Od roku 2013 bude PENB povinnou přílohou i při každém prodeji či pronájmu domu, nebo jeho části a to u všech domů, jak novostaveb, tak i staveb objektů stávajících. Toto zavádí Novela zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií, která ukládá povinnost zveřejnit údaj o energetické náročnosti domu již v informačních nebo propagačních materiálech o nemovitosti. V případě, kdy je budova užívaná orgánem veřejné moci, musí mít průkaz energetické náročnosti nejpozději od 1. července 2013, pokud má celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 500 m2, a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.                 

                                              

PENB udává „ za kolik se v tomto domě dá bydlet“, tedy nejen celkovou energetickou potřebu domu, ale i jednotlivé potřeby energie na vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a na přípravu teplé vody. V návrhu zmíněné novely zákona je uvedeno, že průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Vzhledem k tomu, že si lidé dům nebo byt většinou pořizují s předpokladem dlouhodobého užívání, údaj energetické náročnosti budovy se stane velice důležitým hodnotícím kritériem domu ovlivňujícím jeho skutečnou tržní cenu.

 

Pro ilustraci můžeme uvést, že prakticky všechny rodinné a bytové domy postavené před rokem 1992 (zohledňující požadavky tepelné normy ČSN 73 05 40:1979) jsou podle tohoto povinného hodnocení klasifikovány jako velmi nehospodárné až mimořádně nehospodárné!!!

Hodnocení jako velmi nehospodárné představuje měrnou spotřebu energie:

            pro rodinný dům   241 -  286 kWh/m2rok                                                                          

pro bytový dům     206 -  245 kWh/m2rok    

Hodnocení jako mimořádně nehospodárné představuje měrnou spotřebu energie :

pro rodinný dům   ≥ 286 kWh/m2rok

            pro bytový dům     ≥ 245 kWh/m2rok

 

 

Oproti tomu požadavek na současné rodinné a bytové stavby je cca na 34% maximálně však na 50% těchto hodnot. Současná výstavba se tak povětšinou měrnou spotřebou energie pohybuje v rozmezí :

pro rodinný dům   98 - 142 kWh/m2rok

pro bytový dům     83 -  120 kWh/m2rok

 

Pro srovnání náklady na vytápění běžného domu postaveného před rokem 1992 jsou zhruba 2x až 3x větší, než náklady u dnes nejčastěji stavěných domů splňujících požadavky platných norem a zhruba 3x až 4x větší než náklady u domů s parametry dle doporučení normy, tedy tzv. domy nízkoenergetické. Lze očekávat, že budova s PENB s horší než požadovanou hodnotou měrné spotřeby energie, svou cenu příliš zvyšovat nebude – spíše naopak. To potvrzují data za Švýcarska o prodejích a pronájmech domů a bytů, kde jsou již v současné době Energetické štítky budov povinností při pronájmu i prodeji budov či bytů. Tyto data ukazují, že domy s nižší energetickou náročností na provoz jsou vyhledávanější a jejich tržní cena je v průměru o více než 10 % vyšší.

 

Klasické zpracování PENB poskytuje majiteli základní údaje o energetické náročnosti dané nemovitosti, neřeší ale rozsah a cenu nutných prací, které povedou ke snížení energetické náročnosti domu. S ohledem na zmíněná fakta a nové legislativní požadavky připravila společnost Atelier NÁŠ DŮM s.r.o. nový produkt: ENERGETICKÝ POSUDEK DOMU. Koncepce posudku byla vytvořena na základě mnoholetých zkušeností společnosti s prováděním PENB a s přispěním partnerů projektu.

 

 

ENERGETICKÝ POSUDEK DOMU je komplexní rozbor a návrh na snížení energetické náročnosti domu ve vazbě na stavební úpravy domu a cenu realizace navržených opatření. Zároveň umožňuje optimalizaci opatření spolu s možností individuální volby rozsahu a kvality opatření a s dvojnásobným zpracováním PENB.                       

Jde tedy o informace pro rozhodovací proces snižování energetické náročnosti konkrétního objektu.

Obsahem ENERGETICKÉHO POSUDKU DOMU je:

-          informace pro proces rozhodování o snížení energetické náročnosti budovy a její optimalizaci

-          možnost individuální volby kvality a rozsahu stavebních opatření

-          2x  zpracování PENB (stávající stav, stav po stavebních úpravách)

Informace o:

-          ovlivnění spotřeby energie

-          návratnosti investic

-          ceně výrobků a materiálů

-          ceně konkrétních stavebních opatření

-          potřebě tepla na vytápění domu ve vztahu k rozsahu a cenám částečných a celkových stavebních opatření

-          součiniteli prostupu tepla jednotlivých konstrukcí (stávajících, doporučených a zvolených)

-          skladbě konstrukcí – tloušťky tepelných izolací odpovídajících normovým požadavkům

-          nákladech na vytápění v závislosti na zdroji vytápění

 

 

Je třeba si uvědomit, že návratnost investice do změny energetické náročnosti domu nevede pouze k faktickému snižování nákladů na vytápění domu ale i k celkovému zhodnocování domu (zvyšování jeho skutečné hodnoty). Procesem změny energetické náročnosti projdou dříve či později všechny bytové a rodinné domy, ale i objekty státní moci a ostatní objekty. Jako první krok je třeba důkladného rozboru a návrhu ozdravných opatření a posléze projektu opatření. Se všemi ozdravnými zákroky u budovy je to stejné jako u lidského organismu, čím později – tím jsou bolestivější a nákladnější.

 

Veškeré informace na:  www.energetickyposudek.cz

 

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy