Licence na výrobu elektřiny: jak postupovat v konkrétních situacích

ERÚ, 20.5.2024
20.05.2024, aktualizováno 20.05.2024
 • Oddělení správy licencí

Máte doma licencovanou výrobnu elektřiny? Radíme, jak správně postupovat v konkrétních situacích, které mohou nastat.

Rozšíření licence

Ať už rozšiřujete stávající provozovnu, přidáváte nový zdroj, nebo budujete zcela novou provozovnu, která musí být licencovaná podle energetického zákona , je třeba ERÚ požádat o změnu licence. V žádosti popište, o kterou z výše zmíněných možností se jedná a doložte veškeré dokumenty týkající se změny. V případě, že je na stávající provozovnu vázán zelený bonus, doporučujeme novou elektrárnu evidovat jako samostatnou provozovnu, případně danou problematiku před rozšířením řešit s Operátorem trhu. Správní poplatek činí tisíc korun.

Podrobnější informace

Převod provozovny

Typickým příkladem je prodej nemovitosti i s provozovnou, kdy zároveň dochází ke změně provozovatele energetického zařízení. Obecně je postup takový, že stávající držitel licence musí požádat o zrušení/změnu své licence (podle toho, zda má na licenci ještě další provozovny) a nový provozovatel musí požádat o udělení/změnu licence (podle toho, zda již licenci má či nikoli). Z důvodu zachování kontinuity je vhodné, aby obě správní řízení probíhala současně a aby obě rozhodnutí (zrušení/změna a udělení/změna licence) nabyla právní moci ve stejný okamžik.

Poměrně často narážíme na to, že v mezidobí na výrobně dojde ke změně technologie. Nelze tak bez dalšího odkázat na dokumenty v původním spise, ale je nutné doložit aktuální.

Podrobnější informace

Změna odpovědného zástupce

Pokud odpovědný zástupce (OZ) svou funkci přestane vykonávat, nebo přestane splňovat podmínky pro výkon funkce, má držitel licence povinnost do 15 dnů navrhnout nového odpovědného zástupce. Do doby jeho schválení odpovídá za výkon licencované činnosti držitel licence.

V tomto případě je rovněž nutné podat žádost o změnu licence (C1) a doložit:

 • formulář Ustanovení OZ (B) – podepisuje držitel licence
 • formulář Prohlášení OZ – podepisuje OZ, podpis musí být úředně ověřen
 • výpis z rejstříku trestů
 • odbornou způsobilost = dosažené vzdělání a praxe

Podrobnější informace

Úmrtí držitele licence

Zemře-li držitel licence, mohou ve výkonu licencované činnosti pokračovat osoby, které přímo zmiňuje energetický zákon . Ten také popisuje podstatné úkony, které je třeba učinit:

 • 1. úkon :
  • Pokud osoba nebo osoby pokračují do skončení řízení o dědictví ve výkonu licencované činnosti, jsou povinny oznámit tuto skutečnost oznámit ERÚ, a to písemně a ve lhůtě 3 měsíců ode dne smrti držitele. Správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti pak musí ERÚ oznámit pokračování ve výkonu licencované činnosti ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se ujme funkce.
 • 2. úkon:
  • Osoba, která hodlá pokračovat ve výkonu licencované činnosti po skončení řízení o dědictví, to ERÚ oznámí ve lhůtě 1 měsíce ode dne právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno. Současně mu předloží žádost o udělení licence.

Podrobnější informace

Výměny technologie

Pokud se mění výše instalovaného výkonu, je nutné podat žádost o změnu licence. K ní je třeba doložit doklady týkající se změny – vlastnické nebo užívací právo, revizní zprávu, vyjádření stavebního úřadu, formulář „Seznam jednotlivých provozoven“.

V případě, že výše instalovaného výkonu zůstává stejná, není nutné žádat o změnu licence. Je ale třeba doložit dokumenty ke změně, aby mohly být založené do spisu.

Podmínkami zeleného bonusu nebo jiné podpory OZE, kterých by se případně změna licence mohla dotknout, se ERÚ nezabývá. Pro konzultace v tomto směru doporučujeme obrátit se na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podrobnější informace

Souhrn oblastí, v nichž se při podání žádosti o licenci na výrobu elektřiny chybuje.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energie